Держава повинна захистити позичальників

Держава повинна захистити позичальників

Сьогодні ми маємо негативний досвіт того, що відсутність державного регулювання валютних кредитів створює багато проблем, особливо для найменш захищеної сторони цих правовідносин – споживача

На сьогоднішній день ми маємо негативний досвід, коли не врегулювання деяких питань в кредитних правовідносинах, особливо якщо договір був укладений в іноземній валюті, для споживача став «непосильним вантажем».

Курсова різниця та відсутність чіткого врегулювання в цих правовідносинах стало наслідком того, що більшість позичальників не змогли виконувати свої зобов’язання за договорами споживчого кредиту забезпеченого іпотекою, позбавлялися свого майна і при цьому залишалися винними різницю, що залишилася після стягнення предмету іпотеки та не виконаними кредитним зобов’язаннями.

Саме на врегулювання цих прогалин був націлений законопроект Рудьковського М.М. «Про переведення кредитних зобов’язань з іноземної валюти в національну» №4895, який було зареєстрований у Верховній Раді України та внесені поправки від 28.05.2014 року.

Вказаний законопроект був доопрацьований Муляр М.С., Майоровим В.О., Мацко В.В.,

Що було запропоновано:

  1. Споживчі договори в іноземній валюті, які забезпечені іпотекою переводяться у гривню по курсу на дату укладення споживчого договору.
  2. В разі неможливості виконувати свої зобов’язання за договором кредиту в іноземній валюті забезпеченого іпотекою (понад 12 місяців) позичальник має право передати предмет іпотеки кредитору, в такому разі різниця між вартістю предмету іпотеки та кредитною заборгованістю визнається безнадійною та анулюється.
  3. В тому разі, якщо договором споживчого кредиту визначена плавуча відсоткова ставка, особливо це відомо позичальникам «ОТП Банк» вона фіксується на рівні, яка діяла на дату укладання споживчого договору в іноземній валюті забезпеченого іпотекою.

А тепер більш детально:

Проект доопрацьований

вноситься народним депутатом України

Рудьковським М.М. (посвідчення № 431)

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про переведення кредитних зобов’язань з іноземної валюти в національну

 

Стаття 1. Мета закону

Цей Закон спрямований  на захист прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг,  мінімізацію негативних наслідків девальвації національної валюти для громадян України, що мають невиконані зобов’язання  в іноземній валюті за договорами споживчого кредиту  забезпечені заставою майна в тому числі іпотекою   (валютні кредити), укладеними з банками та іншими  фінансовими установами України шляхом встановлення порядку і умов конвертації зобов’язань за кредитними договорами в іноземній валюті в національну валюту України.

Стаття 2. Забезпечення конвертації зобов’язань за Кредитним договором.

Всі банки та інші фінансові установи, які діють на території України (надалі – Кредитори), за письмовою заявою громадян України, що мають невиконані зобов’язання в іноземній валюті за договорами споживчого кредиту забезпечені заставою майна в тому числі  іпотекою (надалі – Позичальники) зобов’язані провести конвертацію зобов’язань за кредитним договором на умовах і в порядку визначеному цим законом.

Кредиторам забороняється вимагати від Позичальників сплати будь-яких платежів, зборів, комісій тощо на свою користь за проведення  конвертації зобов’язань за кредитними договорами.

Кредиторам забороняється переуступати право вимоги за договорами іншим фінансовим установам без попередньої  пропозиції  погашення заборгованості позичальником за ціною відступлення права вимоги. Пропозиція повинна бути викладена у письмовій формі. Пропозиція буде вважатися зробленою належним чином, якщо Кредитор направив її цінним листом за адресою вказаною у Договорі.

Якщо протягом тридцятиденного  строку пропозиція кредитора про погашення заборгованості  за ціною  договору про відступлення права вимоги  залишається без задоволення, кредитор вправі прийняти рішення про передачу своїх прав вимоги за договором кредиту іншому кредитору. Умови та ціна  договору про відступлення права вимоги іншому  кредитору  не можуть відрізнятись від тих, що були запропоновані позичальнику.

Стаття 3. Порядок конвертації зобов’язань за Кредитним договором.

Конвертація  зобов’язань за Договором споживчого кредиту в іноземній валюті забезпечені заставою майна включаючи іпотеку  здійснюється шляхом перерахунку та фіксації у національній валюті  України залишку заборгованості за договором споживчого кредиту в іноземній валюті  про що укладається додаткова угода до діючого кредитного договору між Кредиторами та Позичальниками в порядку визначеному чинним законодавством України.

Разом з Додатковою угодою між Кредитором та Позичальником в обов’язковому порядку підписується графік платежів по кредиту, який є невід’ємною частиною Додаткової угоди та визначає розмір щомісячного платежу на період дії кредитного договору.

Розмір зобов’язання за Кредитним договором визначається виходячи з офіційного курсу національної валюти України по відношенню до іноземної валюти встановленим Національним банком України на момент укладення Договору споживчого кредиту  в  іноземній валюті.

Всі платежі, що були сплачені за кредитним договором до моменту проведення конвертації зобов’язань за кредитним договором перерахунку не підлягають.

Заборгованість в сумі різниці між розміром зобов’язань за кредитним договором та розміром зобов’язань позичальника, перерахованих відповідно до цього Закону, вважається припиненою за домовленістю сторін та визнається безнадійною про що укладається  додаткова угода.

Стаття 4. Умови погашення заборгованості за кредитними договорами в іноземній валюті

            Після проведення конвертації зобов’язань за договорами споживчого кредиту в іноземній валюті, погашення кредиторської заборгованості здійснюється позичальником в національній валюті України згідно умов додаткової угоди та нового графіку платежу на умовах та в порядку визначених  договором споживчого кредиту.

            Процентна ставка  за користування кредитом є  фіксованою.   Розмір процентної ставки залишаться на рівні зазначеному у договорі споживчого кредиту .

 Якщо в договорі споживчого кредиту встановлена змінювана процентна ставка, така процентна ставка фіксується на рівні визначеному кредитним договором на дату укладання.

.

Стаття 5. Строки конвертації  зобов’язань за договорами споживчого кредиту в іноземній валюті

Конвертація зобов’язань за  договорами споживчого кредиту в іноземній валюті  здійснюється  кредиторами протягом місяця з моменту отримання письмової заяви позичальника про проведення конвертації.

 З моменту набуття чинності цим Законом  строком на один  рік  з метою  проведення конвертації зобов’язань за договорами споживчого кредиту в іноземній валюті вводиться мораторій (заборона) на примусове стягнення рухомого і нерухомого майна позичальників (боржників) кредитні зобов’язання яких підлягають конвертації, а також забороняється нарахування неустойки (штраф, пеня) за договорами споживчого кредиту в іноземній валюті  що перевищує подвійну облікову ставку НБУ

            Стаття 6. Умови забезпечення виконання зобов’язань

            Суми неустойки у вигляді пені, штрафу, які виникли внаслідок неналежного виконання кредитних зобов’язань споживачів  в іноземній валюті в період з 1 грудня 2008 року до моменту укладання додаткових угод до діючих кредитних договорів визнаються Кредитором безнадійними та підлягають списанню.

Стаття 7. Звернення стягнення кредитором на предмет застави за договором споживчого кредиту в іноземній валюті

Після проведення конвертації  відповідно до статті 3 цього Закону при неможливості виконувати зобов’язання за кредитними зобов’язаннями Позичальник  має право звернутись з односторонньою заявою, посвідченою нотаріально, про передачу предмета застави Кредитору. Кредитор зобов’язаний прийняти предмет застави у тридцятиденний строк з моменту отримання заяви.

Позичальник визнається таким, що не може виконувати свої зобов’язання за Договором споживчого кредиту та набуває право на передачу предмету іпотеки (застави) Кредитору, якщо понад 12 (дванадцяти місяців) не виконує свої зобов’язання відповідно до умов договору кредиту та додаткової угоди про конвертацію своїх зобов’язань за договором споживчого  кредиту .

Повідомлення про неможливість виконання своїх зобов’язань за Договором споживчого кредиту та згоду на передачу предмету іпотеки (застави) Позичальником направляється листом з повідомленням про вручення на адресу Кредитора визначену Договором споживчого кредиту.

Кредитор в свою чергу зобов’язаний протягом 30 днів з моменту отримання цього повідомлення та згоди на передачу предмету іпотеки (застави) зробити необхідні підготовчі дії для такої передачі.

Вартість об’єкту іпотеки (передачі) визначається у відповідності до закону України «Про оцінку майна та професійну оціночну діяльність».

Передача Кредитору предмета застави, у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, є підставою для припинення зобов’язань за договором споживчого кредиту, навіть якщо вартість предмета застави є недостатньою для повного задоволення вимог Кредитора.

Датою припинення зобов’язання за споживчим договором споживчого  кредиту буде вважатися дата підписання угоди про передачу предмету іпотеки (застави) між Позичальником та Кредитором, яка підлягає нотаріальному посвідченню.

Заборгованість, що становить різницю між розміром зобов’язань позичальника за кредитним договором та сумою, отриманою кредитором, внаслідок реалізації предмета застави, підлягає анулюванню (прощенню) кредитором.

Забороняється здійснювати відчуження нерухомого майна, яке знаходиться у заставі,  відноситься до приватного житлового фонду і є єдиним житлом боржника-фізичної особи, якщо загальна сума всіх платежів боржника-фізичної особи за кредитним договором, включаючи сплату штрафів, пені, комісії, дорівнює сумі тіла кредиту без відсотків або перевищує її.

Стаття 8. Прикінцеві положення

1. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Кабінету Міністрів України:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;

розробити та привести у відповідність із цим Законом відповідні нормативно-правові акти;

забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

3. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

 Турчинов О.В.

Муляр М.С., Майоров В.О., Мацко В.В.,

2 коментарі

  1. Говорив із товаришем з нацбанку ніхто цей проект не пропустить!!! Особливо нацбанк

  2. Author

    Проблема в том, что не только НБУ не заинтересовано, сами депутаты погрязли в интригах, но мы с коллегами трудились, Мирослава Муляр Василий Майоров, мы все вместе проводили выходные и отпуск писали и вносили поправки, считаю это уже достижением т.к. мы прикладывали усилия к этому
    В. Мацко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *